تماس با ما
 • C3آدرس: کرمانشاه شهر صنعتی بيستون واحد 
  تلفن:  53-34735051 083
  فکس:     34735054 083

  Email :info@karass.ir

  صندوق پستی: 1336-67155
  فروش: مهرزاد کريمي  Email :sales@karass.ir

   

        

تماس با مدیر سایت
آدرس گیرنده:
نام:  
ایمیل:  
موضوع پیام:
پیام شما: